Klachtenregeling

Klachtenregeling van de Shri Laksmi School

 

Er is een klacht

Als een leerling, ouder of personeelslid een probleem of een klacht heeft over zaken die zich op de Shri Laksmi school afspelen, moet dat zo snel mogelijk tot actie leiden. Vaak kan een oplossing worden bereikt door het gesprek aan te gaan met de persoon of met de personen waarbij problemen zijn ontstaan. Een klager kan het probleem of de klacht ook bespreken met de door de school aangestelde schoolvertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon op de Shri Laksmischool is mevrouw S. Chotoe te bereiken via mail: schotoe@shrilaksmi.nl. Contact met de schoolvertrouwenspersoon is niet verplicht. De klacht kan ook direct bij de directeur worden aangegeven.Elke ochtend heeft de directeur een inloopspreekuur van 8.00 uur tot 8.30 uur. Indien het probleem of de klacht niet direct is op te lossen zal de directeur de klacht in behandeling nemen. Met klager zal de directeur afspreken wanneer er een schriftelijke uitspraak over de klacht komt.

 

De klager kan onafhankelijk advies vragen

Een leerling, ouder of personeelslid die een klacht bij de directeur heeft ingediend kan er voor kiezen om in gesprek te gaan met de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON): de heer A.W. van der Zalm. Hij is te bereiken via info@albertvanderzalm.nl of het telefoonnummer: 06-23814297 

Naast het geven van informatie kan de externe vertrouwenspersoon met de klager zoeken naar een oplossing voor de klacht of adviseren over hoe de klager verder moet handelen.

 

De directeur komt met een uitspraak over de klacht.

De directeur zal, waar nodig, met meerdere betrokkenen spreken en na afstemming met de voorzitter van het College van bestuur van de stichting Hindoe Onderwijs Nederland, schriftelijk aan klager laten weten wat de school met de klacht zal doen.

 

De klager kan niet tevreden zijn over de wijze waarop de directeur de klacht heeft afgehandeld. Dan is een beroep mogelijk op de onafhankelijke landelijke klachtencommissie waar de SHON bij is aangesloten. Deze commissie zal uw klacht in behandeling nemen en oordelen over het handelen van de school. Zo nodig kan de commissie uitspreken dat de school alsnog aanvullende maatregelen moet nemen.

Contactgegevens:

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

t: 070-3861697

e: info@gcbo.nl www.GCBO.nl (GBCO staat voor Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs)

 

N.B. Voor klachten m.b.t. de privacy-wetgeving kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, mevr. M. van der Horst, via privacy@shon.nl